Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Foot bent2 - small
Clenched fist - smal
Hemi